L’Escola

L'Escola


ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

  1. Estructura per equips de treball  amb coordinadors responsables dels diferents programes
  2. Cada programa desenvolupa diverses activitats que s’ajusten al PEI de cada alumne
  3. Els alumnes organitzats en grups de treball  reduïts per afavorir al màxim l’aprofitament dels recursos
  4. Cada alumne té el seu propi portfoli: Serveix per definir objectius de treball i valorar la progressió de l’alumne

© Copyright CEE Tilmar
CEE Tilmar Av/ Montserrat, 5 bis 43400 MONTBLANC
Tel. 977 860 196