Programes generals


El Projecte Educatiu  de TILMAR es defineix seguint els programes següents:

a)    Programes  assistencials

  1. Autonomia personal
  2. Àrea d’intercomunicació i llenguatges

b)   Programes educatius

  1. Àrees instrumentals i/o acadèmiques de l’etapa infantil
  2. Àrees instrumentals i/o acadèmiques de primària
  3. Àrees instrumentals i/o acadèmiques de secundària

c)    Programes de transició a la vida adulta

  1. Habilitats i pràctiques domèstiques
  2. Relacions socials quotidianes i d’oci

 

El Pla Educatiu Individualde l’alumne recull els aspectes generals i específics que cal treballar per a aconseguir el major nivell d’aprenentatge,  desenvolupament físic i cognitiu que l’alumne amb necessitats educatives especials pot assolir. Aquest nivell d’aprenentatge pot o no ser paral·lel al desenvolupament cognitiu cronològic. El PEI incorpora els programes assistencials, educatius i/o de TVA i els programes específics de Suport que l’alumne/a necessita per a completar el correcte desenvolupament individual, així com les modificacions d’objectius, de continguts, de metodologies, de criteris d’avaluació, de la temporalització i altres aspectes organitzatius.

 

Els programes es desenvolupen dins la jornada horari del centre, que inclou l’hora diària addicional d’activitats complementàries


© Copyright CEE Tilmar
CEE Tilmar Av/ Montserrat, 5 bis 43400 MONTBLANC
Tel. 977 860 196