TEL. 977 860 196 · EMAIL tilmar@tilmar.cat

Etapes

Presentació


El centre d’Educació Especial TILMAR pretén donar resposta a les necessitats eductives especials dels alumnes que requereixen una educació específica que no pot ser atesa en un centre ordinari.

A TILMAR s’ofereixen els serveis formatius de caire assistencial, educatiu i d’inserció social que precisen els alumnes amb necessitats educatives especials, en l’etapa obligatòria i post obligatòria dels ensenyaments.

D’acord amb la missió i el model pedagògic del TILMAR, els objectius globals se centren en aconseguir el màxim de cada alumne pel que fa als seus  aprenentatges acadèmics, la seva conducta i la relació i integració social, facilitant el desenvolupament emocional, afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels nens i joves en col·laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un clima i entorn de confiança.