TEL. 977 860 196 · EMAIL tilmar@tilmar.cat

Etapes

PRINCIPIS PEDAGÒGICS I OBJECTIUS


Al centre es destaquen els següents cinc eixos pedagògics:

 

1.    Orientació a l’alumne des de l’enfocament integral

Es considera que s’han de treballar tots els aspectes per tal que l’alumne pugui desenvolupar-se com a persona.

Objectius:

  • Promoure una formació integral que proporcioni el desenvolupament de les capacitats cognitives, motrius, afectives, emocionals i socials de cada alumne.
  • Acompanyar l’alumne en el procés d’aprenentatge i formació en valors, proporcionant-li els recursos necessaris pel seu desenvolupament personal i social.

2. Nivell d’intervenció Individualitzat

 Es considera que per afavorir el màxim desenvolupament de les capacitats de cadascú s’ha de partir de la seva individualitat.

Els objectius que contempla la intervenció individualitzada o en petits grups són:

  • Partir de les característiques individuals de cada alumne, tenint en compte les condicions personals i del context que l’envolta, per afavorir al màxim el seu progrés
  • Propiciar les condicions  òptimes per tal que l’alumne pugui desenvolupar les competències bàsiques, que li permetin funcionar de forma més autònoma i normalitzada possible per viure en societat.
  • Oferir una proposta educativa personalitzada, concretada en el Pla Educatiu Individualitzat, PEI, on s’estableixen els suports i recursos necessaris adequats a les necessitats educatives de l’alumne.
  • Oferir una formació en valors i acció pastoral,  amb el màxim respecte a la llibertat de les consciències i d’acord amb una concepció cristiana de la persona.

3.L’escolaritat compartida

Donades les característiques que pugui presentar un alumne/a amb necessitats educatives especials es contempla la possibilitat de seguir un règim educatiu formatiu compartit. El tipus de centre del que pot provenir o podem derivar serà un centre formatiu ordinari.

El seguiment que es farà d’aquests alumnes serà responsabilitat dels tutors de l’alumne/a i quedarà enregistrat en el seu PEI i ha de ser fruit dels acords presos entre ambdós equips docents dels respectius centres i l’assessorament de l’equip de EAP.

4. Suport a les famílies

Promoure el treball conjunt amb les famílies per compartir els objectius educatius amb el seus fills. Estendre la tasca orientadora del centre a les famílies, amb l’objectiu d’acompanyar-les i assessorar-les en el procés de seguiment del camí cap a la vida adulta i professional de l’alumne.

5. Pla d’Acció Tutorial

L’acció tutorial esdevé cabdal en el projecte educatiu del centre. El pla d’acció tutorial té com a objectiu l’acompanyament de l’alumne per part de tutor/a en el desenvolupament de les seves rutes d’aprenentatge a través dels programes, el treball per aconseguir els objectius del seu PEI i el guiatge, de forma compartida amb la família, de les emocions, sentiments i esforços de l’alumne en el seu camí vital.